• Map Final
 • Kids
 • People
 • Map OSD
 • Συνεργασίες

Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την προστασία των υποψηφίων και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και της έκδοσης των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας – Σχολή Μωραΐτη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

1. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας – Σχολή Μωραΐτη επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

1) Στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημ. γέννησης, τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφο ταυτοποίησης, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., έγγραφα πιστοποίησης μαθησιακών δυσκολιών, ιατρικές γνωματεύσεις και την απόδειξη καταβολής των εξετάστρων).

2) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας γονέα/κηδεμόνα καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

3) Στοιχεία αποτελεσμάτων των υποψηφίων, (αναλυτική και γενική βαθμολογία, προφορικοί και γραπτοί βαθμοί, κριτήρια αξιολόγησης, απουσίες, κυρώσεις, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, βραβεία, ενδεχόμενες μαθησιακές δυσκολίες κλπ.).

2. Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

1) Η εγγραφή, η προετοιμασία και η διεξαγωγή εξετάσεων -συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κατάστασης υποψηφίων, έκδοσης δελτίων εξεταζόμενων, κατάρτισης λίστας αποτελεσμάτων έκδοσης και τυχόν επανέκδοσης πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

2) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας και του ΑΦΜ για την έκδοση νόμιμου παραστατικού και την τήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τη διαβίβασή τους στην ΑΑΔΕ.

3) Η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον του Ινστιτούτου για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός του χώρου διεξαγωγής των εξετάσεων, η νομική προστασία του Ινστιτούτου, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά του και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από το Ινστιτούτο, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από το Ινστιτούτο αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.

4) Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν τις εξετάσεις και η ενημέρωσή σας (και/ή η ενημέρωση τρίτων, όπως λ.χ. καθηγητών, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, σχολείων κ.λ.π.) για τις δράσεις του Ινστιτούτου με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων. Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του Ινστιτούτου αφενός να σας ενημερώνει για δραστηριότητές του και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μέριμνας για τον υποψήφιο.

3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

Η επεξεργασία περιορίζεται εντός του Ινστιτούτου και επιλεγμένων συνεργατών του και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διοικητικό προσωπικό αυτών, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

(α) δημόσιες αρχές (Υπουργεία και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες τους, Ανεξάρτητες Αρχές, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.),

(β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,

(γ) σχολεία(δημόσια ή ιδιωτικά), Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Καθηγητές και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο έχει αναλάβει εκ μέρους του υποψήφιου την διεκπεραίωση της εγγραφής του στις εξετάσεις,

(δ) ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

(ε) ο Αυστριακός μη κερδοσκοπικός οργανισμός πιστοποίησης της γερμανικής γλώσσας ÖSD,

(στ) συνεργάτες του Ινστιτούτου ανά την Ελλάδα και οι εκάστοτε εξεταστές και διορθωτές πανελλαδικά,

(ζ) εξωτερικοί συνεργάτες του σχολείου, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης εντύπων του Ινστιτούτου, πιστοποιημένες εταιρίες καταστροφής εγγράφων, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στον κανονισμό του Ινστιτούτου (10 έτη), σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων το Ινστιτούτο θα διατηρήσει τα δεδομένα σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, το χρόνο και τη διαδικασία παραλαβής των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας καθώς και πιθανή επανέκδοσή τους, εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο. Τα αρχεία σας φυλάσσονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στον κανονισμό του Ινστιτούτου (10 έτη), με προστασία κωδικού εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο.

Έντυπο και ακουστικό υλικό (ηχογραφημένη εξέταση παραγωγής προφορικού λόγου) του υποψηφίου θα διατηρηθούν για ένα (1) έτος από την ημ. εξέτασης. Μετά την παρελευση του έτους το υλικό καταστρέφεται από πιστοποιημένη εταιρία καταστροφής απόρρητων εγγράφων.

5. Δικαιώματα των υποψηφίων, γονέων/κηδεμόνων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας στο Ινστιτούτο να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν υποψήφιους, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,

(β) Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων,

(γ) Δικαίωμα φορητότητας για όσα δεδομένα επεξεργαζόμαστε με νομική βάση τη σύμβαση, το νόμο και τη συγκατάθεση (βλ. ανωτέρω Ενότητα 2),

(δ) Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους,

(ε) Δικαίωμα εναντίωσης:

i) Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.

ii) Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το Ινστιτούτο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.

iii) Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του Ινστιτούτου υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Στοιχεία επικοινωνίας του Ινστιούτου ÖSD – Σχολή Μωραΐτη: Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Κα Τίνα Σιούρμαν.

Πολιτική Cookies

Πολιτική και διαχείριση cookies στο www.osd.gr

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Γιατί το www.osd.gr χρησιμοποιεί cookies;

Για την σωστή και άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και τη καλύτερη δυνατή εμπειρία των επισκεπτών του.

Το www.osd.gr επίσης χρησιμοποιεί τα cookies με σκοπό τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας. Στόχος της ανάλυσης είναι η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές αναφορές που επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξακρίβωσης της προσωπικής ταυτότητας των επισκεπτών από τις πληροφορίες αυτές.

Το www.osd.gr, χρησιμοποιεί τους εξής τύπους Cookies:

Απολύτως απαραίτητα cookies: Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν τα στοιχεία σας. Χωρίς τα απολύτως απαραίτητα cookies, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο ιστότοπος.

Cookies επιδόσεων: Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται για την απονμημόνευση των επιλογών των χρηστών όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών, όπως η αναπαραγωγή βίντεο και η χρήση των social media. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies λειτουργικότητας μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε τα cookies λειτουργικότητας, θα επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και ενδεχομένος να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Αναλυτικά τα Cookies που χρησιμοποιούμε:

Παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να γίνει φόρτωση των cookies...

 

Πώς να ελέγχετε τα cookies;

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, ορισμένες δυνατότητες του παρόντος ιστοτόπου μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά εάν αρνηθείτε τη χρήση cookies και ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Υπάρχει η δυνατότητα μέσω του browser σας να επιλέξετε να μην λαμβάνετε καθόλου cookies. Σε μερικούς browser μπορείτε ακόμα και να αποκλείετε συγκεκριμένες εταιρείες από τις οποίες δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies


Αναθεώρηση Νομικής Δήλωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση. Παρακαλούμε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 24/05/2018

Οδηγίες εύρεσης δελτίου

Πως μπορώ να δω το Δελτίο Εξεταζόμενου ενός/μιας υποψήφιου/ας;

Πως μπορώ να δω το Δελτίο Εξεταζόμενου ενός/μιας υποψήφιου/ας;

Για να διευκολύνουμε την διαδικασία αναζήτησης των δεδομένων εξέτασης ενός υποψηφίου (προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες εξέτασης, αποτελέσματα) δημιουργήσαμε μια Φόρμα Αναζήτησης Δελτίου Εξεταζόμενου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να αναζητήσει το δελτίο του χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ του, τον οποίο πρέπει να έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στις εξετάσεις. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Αριθμός Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου), αρκεί να έχει καταχωρηθεί αυτός κατά την εγγραφή. Το σύστημα δηλ. ταυτοποιεί τον υποψήφιο με βάση το μοναδικό στοιχείο (ΑΜΚΑ ή Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου) που δήλωσε κατά την εγγραφή.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν τις εξετάσεις καταχωρείτε τον ΑΜΚΑ ή τον Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου στη Φόρμα Αναζήτησης και θα εμφανιστεί το Δελτίο το οποίο θα πρέπει να εκτυπώσετε και να έχετε μαζί σας στις εξετάσεις μαζί με το έγγραφο ταυτοποίησής σας (Ταυτότητα, Διαβατήριο κλπ.).

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία μπορεί ο/η υποψήφιος/α να δει τα αποτελέσματά του/της όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα. (Δείτε τις ημ/νίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για κάθε εξεταστική στην κατηγορία "Εξετάσεις" στο www.osd.gr)

Τα Κ.Ξ.Γ./Σχολεία θα συνεχίσουν να βλέπουν ομαδικά τις εγγραφές τους, αν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα και έχουν αποκτήσει "Όνομα Χρήστη/Username", το οποίο θα χρειαστεί να δηλώσουν κατά την εγγραφή υποψηφίων τους στις εξετάσεις. Συνιστάται σε όλα τα ενδιαφερόμενα Κ.Ξ.Γ./Σχολεία να αποκτήσουν "Όνομα Χρήστη/Username" γιατί εκτός από το πλεονέκτημα του ομαδικού ελέγχου των εγγραφών τους, θα είναι και πιο απλή η διαδικασία εγγραφής καθώς δεν θα χρειάζεται να πληκτρολογούν τα στοιχεία του σχολείου κάθε φορά που θα εγγράφουν υποψήφιους.

Γιατί δεν μπορώ να δω το Δελτίο Εξεταζόμενου;

Γιατί δεν μπορώ να δω το Δελτίο Εξεταζόμενου;

Στη Φόρμα Αναζήτησης Δελτίου Εξεταζόμενου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ακριβώς ότι είχατε πληκτρολογήσει στο αντίστοιχο πεδίο κατά την εγγραφή σας στις εξετάσεις.

Αν δηλώσατε τον ΑΜΚΑ, τότε σε περίπτωση που ο ΑΜΚΑ σας αρχίζει από το ψηφίο μηδέν (0) και πληκτρολογώντας τον δεν σας εμφανίζεται αποτέλεσμα, δοκιμάστε να τον πληκτρολογίσετε χωρίς το αρχικό μηδενικό.

Σε περίπτωση που δηλώσατε Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου και δεν σας εμφανίζεται αποτέλεσμα, θα πρέπει να ελέγξετε αν είχατε πληκτρολογήσει κενό ανάμεσα στα Γράμματα και τους Αριθμούς, και τι γλώσσα πληκτρολογίου χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή. Π.χ. ο Αρ. Ταυτότητας ΑΒ 123456 είναι πληκτρολογημένος με ελληνικό πληκτρολόγιο και έχει κενό ανάμεσα στα Γράμματα και τους Αριθμούς. Αν λοιπόν πληκτρολογήσετε AB 123456 αλλά χρησιμοποιώντας αγγλικό πληκτρολόγιο θα βλέπετε ακριβώς το ίδιο οπτικά, αλλά για το σύστημα θα έχετε πληκτρολογήσει λάθος Αρ. Ταυτότητας! Το ίδιο φυσικά θα ισχύσει αν πληκτρολογήσετε ΑΒ123456 δηλ. τον Αρ. Ταυτότητας χωρίς κενό.

Σε περίπτωση που παρ' όλα αυτά δεν εμφανίζεται το δελτίο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο ÖSD - Σχολή Μωραΐτη στο τηλ. 2106795092 ή να στείλετε E-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

FAQ

Γιατί ÖSD;

Το ÖSD είναι πιστοποίηση με διεθνή αναγνώριση και με διπλώματα που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Αναγνωρίζονται στα πανεπιστήμια των γερμανόφωνων χωρών και από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Η θεματολογία των εξετάσεων είναι προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας και δίνεται η δυνατότητα επανάληψης μέρους της εξέτασης για τα διπλώματα KID A1, KID A2, ZA2, ZB2, ZB2J, ZC1, ZC1J (προφορικά ή γραπτά) σε περίπτωση αποτυχίας, σε όλες τις εξεταστικές και σε όλα τα εξεταστικά κέντρα κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η διοργάνωση εξετάσεων 4 φορές το χρόνο.

Είναι τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρισμένα;

Ναι, τα πιστοποιητικά ÖSD είναι αναγνωρισμένα διεθνώς και από το ΑΣΕΠ και χρησιμοποιούνται ευρέως στις γερμανόφωνες χώρες, κυρίως για σπουδές και εύρεση εργασίας.

Πως μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις;

Η δήλωση στις εξετάσεις μπορεί να γίνει είτε online μέσω του osd.gr, είτε με αποστολή (ταχυδρομικώς ή με φαξ) της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής με ταυτόχρονη καταβολή των εξετάστρων στον τραπεζικό λογαριασμό του ÖSD.

Πόσες εξεταστικές περίοδοι υπάρχουν;

Υπάρχουν 4 εξεταστικές περίοδοι το χρόνο. Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω λεξικό στις εξετάσεις;

Για τα επίπεδα Α1, Α2 και Β1 απαγορεύεται η χρήση λεξικού. Για το επίπεδο Β2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου ή δίγλωσσου λεξικού. Για τα επίπεδα C1 και C2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου λεξικού μόνο. Το λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο γραπτό μέρος, όσο και στην προετοιμασία του προφορικού μέρους της εξέτασης.

Τα γραπτά εξετάζονται την ίδια μέρα με τα προφορικά;

Ναι, τα γραπτά και τα προφορικά εξετάζονται την ίδια μέρα, για να εξυπηρετούνται οι υποψήφιοι που έρχονται από περιοχές εκτός της πόλης εξέτασης.

Τι κάνω σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού μου;

Αν χάσατε το πιστοποιητικό σας, μπορεί να εκδοθεί επίσημο αντίγραφο από τα κεντρικά του ÖSD στην Αυστρία. Το κόστος επανέκδοσης είναι 10€ για το πιστοποιητικό και 5€ για την κάρτα συν έξοδα αποστολής από την Βιέννη.

Αν αποτύχω σε ένα μέρος της εξέτασης, χρειάζεται να επαναλάβω όλη την εξέταση;

Επίπεδο ZΑ1: ναι
Επίπεδα KID A1, ZΑ2/KID A2, ZΒ2/ZB2J, ZC1/ZC1J: Όχι, επαναλαμβάνετε μόνο το μέρος της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά) στο οποίο αποτύχατε, σε όλες τις εξεταστικές και όλα τα εξεταστικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας κατά τη διάρκεια ενός έτους από την ημέρα της πρώτης εξέτασης.
Επίπεδα ZΒ1, ZC2: modulare Prüfung

Τι είναι η modulare Prüfung;

Η modulare Prüfung, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο επίπεδο B1 αποτελείται από 4 ξεχωριστές ενότητες (Module): Hören (κατανόηση προφορικου λόγου), Lesen (κατανόηση γραπτού λόγου), Schreiben (παραγωγή γραπτού λόγου) και Sprechen (παραγωγή προφορικού λόγου). Οι ενότητες αυτές μπορούν να εξεταστούν είτε σε μία είτε σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους. Λαμβάνετε ένα πιστοποιητικό για κάθε ενότητα ξεχωριστα. Εαν πετύχετε και στις 4 ενότητες σε μία εξεταστική περίοδο ή μέσα ένα ημερολογιακό έτος μπορείτε να λάβετε ένα συγκεντρωτικό πιστοποιητικο όπου θα αναγράφεται η ημ/νια που δώατε τις εξετάσεις κάθε ενότητας.

Τι ισχύει για τους υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες;

Για τους υποψήφιους με μαθησιακές δυσκολίες προβλέπεται 50% επιπλέον χρόνος στην κατανόηση κειμένου (LV/Lesen) και στην παραγωγή γραπτού λόγου (SA/Schreiben). Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά επικυρωμένο αντίγραφο της γνωμάτευσης από το ΚΕΔΥ.

Υπάρχει δυνατότητα αναβαθμολόγησης;

Αίτηση για αναβαθμολόγηση είναι δυνατή τόσο στο γραπτό, όσο και στο προφορικό μέρος της εξέτασης έως και δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για την αναβαθμολόγηση θα πρέπει να στείλετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ηλεκτρονικό μήνυμα με το αίτημά σας και να καταβάλλετε το ποσό τον €50 στον λογαριασμό με IBAN: GR05 0171 5500 0065 5010 1340 955 της Τράπεζας Πειραιώς (SWIFT/BIC: PIRBGRAA) και δικαιούχο τη ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ Α.Ε. συμπληρώνοντας σαν αιτιολογία: "Αναβαθμολόγηση γραπτού μέρους" ή "Αναβαθμολόγηση προφορικού μέρους" το επίθετο σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αναβαθμολόγηση της συνολικής εξέτασης θα πρέπει, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, να καταβάλλετε το ποσό των €100, συμπληρώνοντας ως αιτιολογία: "Αναβαθμολόγηση συνολικής εξέτασης" και το επίθετό σας. Στη συνέχεια θα πρέπει να στείλετε με FAX στο 2106795091 το καταθετήριο της τράπεζας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναβαθμολόγησης θα λάβετε ηλεκτρονικά την απάντηση σχετικά με τον βαθμό σας και θα σας σταλεί με το ταχυδρομείο η απόδειξη πληρωμής. Το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης θα αποτελέσει και τον τελικό βαθμό του υποψηφίου.

Πως θα παραλάβω το πιστοποιητικό μου;

Μόλις ανακοινωθεί (ηλεκτρονικά) η άφιξη των πιστοποιητικών μπορείτε να παραλαμβάνετε τα διπλώματά σας από το Ινστιτούτο ÖSD Ελλάδας - Σχολή Μωραΐτη (Παπαναστασίου και Αγίου Δημητρίου, 15452, Παλαιό Ψυχικό, 1ος όροφος), κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 11π.μ. έως τις 3μ.μ.
Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες εκτός Αθηνών και όσοι έκαναν ομαδικές δηλώσεις μέσω Κέντρων Ξένων Γλωσσών και Σχολείων θα παραλάβουν τα διπλώματά τους ταχυδρομικώς.

Έχουν τα πιστοποιητικά ÖSD ημερομηνία λήξης;

Τα πιστοποιητικά ÖSD δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Πως μπορώ να δω το Δελτίο Εξεταζόμενου ενός/μιας υποψήφιου/ας;

Για να διευκολύνουμε την διαδικασία αναζήτησης των δεδομένων εξέτασης ενός υποψηφίου (προσωπικά στοιχεία, πληροφορίες εξέτασης, αποτελέσματα) δημιουργήσαμε μια Φόρμα Αναζήτησης Δελτίου Εξεταζόμενου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να αναζητήσει το δελτίο του χρησιμοποιώντας μόνο τον ΑΜΚΑ του, τον οποίο πρέπει να έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στις εξετάσεις. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Αριθμός Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου), αρκεί να έχει καταχωρηθεί αυτός κατά την εγγραφή. Το σύστημα δηλ. ταυτοποιεί τον υποψήφιο με βάση το μοναδικό στοιχείο (ΑΜΚΑ ή Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου) που δήλωσε κατά την εγγραφή.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν τις εξετάσεις καταχωρείτε τον ΑΜΚΑ ή τον Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου στη Φόρμα Αναζήτησης και θα εμφανιστεί το Δελτίο το οποίο θα πρέπει να εκτυπώσετε και να έχετε μαζί σας στις εξετάσεις μαζί με το έγγραφο ταυτοποίησής σας (Ταυτότητα, Διαβατήριο κλπ.).

Με την ίδια ακριβώς διαδικασία μπορεί ο/η υποψήφιος/α να δει τα αποτελέσματά του/της όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα. (Δείτε τις ημ/νίες ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για κάθε εξεταστική στην κατηγορία "Εξετάσεις" στο www.osd.gr)

Τα Κ.Ξ.Γ./Σχολεία θα συνεχίσουν να βλέπουν ομαδικά τις εγγραφές τους, αν έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα και έχουν αποκτήσει "Όνομα Χρήστη/Username", το οποίο θα χρειαστεί να δηλώσουν κατά την εγγραφή υποψηφίων τους στις εξετάσεις. Συνιστάται σε όλα τα ενδιαφερόμενα Κ.Ξ.Γ./Σχολεία να αποκτήσουν "Όνομα Χρήστη/Username" γιατί εκτός από το πλεονέκτημα του ομαδικού ελέγχου των εγγραφών τους, θα είναι και πιο απλή η διαδικασία εγγραφής καθώς δεν θα χρειάζεται να πληκτρολογούν τα στοιχεία του σχολείου κάθε φορά που θα εγγράφουν υποψήφιους.

Γιατί δεν εμφανίζεται το Δελτίο Εξεταζόμενου;

Στη Φόρμα Αναζήτησης Δελτίου Εξεταζόμενου θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ακριβώς ότι είχατε πληκτρολογήσει στο αντίστοιχο πεδίο κατά την εγγραφή σας στις εξετάσεις.

Αν δηλώσατε τον ΑΜΚΑ, τότε σε περίπτωση που ο ΑΜΚΑ σας αρχίζει από το ψηφίο μηδέν (0) και πληκτρολογώντας τον δεν σας εμφανίζεται αποτέλεσμα, δοκιμάστε να τον πληκτρολογίσετε χωρίς το αρχικό μηδενικό.

Σε περίπτωση που δηλώσατε Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου και δεν σας εμφανίζεται αποτέλεσμα, θα πρέπει να ελέγξετε αν είχατε πληκτρολογήσει κενό ανάμεσα στα Γράμματα και τους Αριθμούς, και τι γλώσσα πληκτρολογίου χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή. Π.χ. ο Αρ. Ταυτότητας ΑΒ 123456 είναι πληκτρολογημένος με ελληνικό πληκτρολόγιο και έχει κενό ανάμεσα στα Γράμματα και τους Αριθμούς. Αν λοιπόν πληκτρολογήσετε AB 123456 αλλά χρησιμοποιώντας αγγλικό πληκτρολόγιο θα βλέπετε ακριβώς το ίδιο οπτικά, αλλά για το σύστημα θα έχετε πληκτρολογήσει λάθος Αρ. Ταυτότητας! Το ίδιο φυσικά θα ισχύσει αν πληκτρολογήσετε ΑΒ123456 δηλ. τον Αρ. Ταυτότητας χωρίς κενό.

Σε περίπτωση που παρ' όλα αυτά δεν εμφανίζεται το δελτίο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο ÖSD - Σχολή Μωραΐτη στο τηλ. 2106795092 ή να στείλετε E-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Downloads

Έντυπα δηλώσεων εγγραφών

Κέντρα ξένων γλωσσών και Σχολεία

1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF
A1
A2 B1 B2 C1 C2

Μεμονωμένοι υποψήφιοι

1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF 1388704327 PDF
A1
A2 B1 B2 C1 C2

Αίτηση χρήσης πλατφόρμας ÖSD

1388704327 PDF

Υποδείγματα εξετάσεων

ÖSD Zertifikat A1 (ZA1)

ZA1 Modellsatz [pdf]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

Videobeispiel Mündliche Prüfung:
ZA1 Sprechen

ÖSD KID A1

KID A1 Modellsatz [pdf]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

Videobeispiel Mündliche Prüfung:
KID A1 Sprechen

ÖSD Zertifikat A2 (ZA2)

ZA2 Modellsatz [zip]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

Videobeispiel Mündliche Prüfung:
ZA2 Sprechen

ÖSD KID A2

KID A2 Modellsatz [pdf]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

Videobeispiel Mündliche Prüfung:
KID A2 Sprechen Einzelprüfung
KID A2 Sprechen Paarprüfung

ÖSD Zertifikat B1 (ZB1)

ZB1 Modellsatz Erwachsene [pdf]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

ZB1 Modellsatz Jugendliche [pdf]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

Videobeispiele Mündliche Prüfung:
ZB1 Sprechen Einzelprüfung
ZB1 Sprechen Paarprüfung

ÖSD Zertifikat B2 (ZB2)

ZB2 Modellsatz Erwachsene [zip]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

ZB2J Modellsatz Jugendvariante [zip]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

Videobeispiel Mündliche Prüfung:
ZB2 Sprechen

 

 

ÖSD Zertifikat C1 (ZC1)

ZC1 Modellsatz Erwachsene [zip]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

ZC1 Jugendliche Modellsatz [zip]
Aufgabenblätter: Leseverstehen, Hörverstehen mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen und Lösungen

Videobeispiel Mündliche Prüfung:
ZC1 Sprechen

 

 

 

ÖSD Zertifikat C2

ZC2 Modellsatz [zip]
Aufgabenblätter: Lesen, Hören mit Audio-Dateien, Schreiben, Sprechen

Videobeispiel Mündliche Prüfung:
ZC2 Sprechen

Οδηγός Βαθμολόγησης

 

 

Επικοινωνία

logo mix osd INSTITUTweb

logo-evangelidis-2 

Ινστιτούτο ÖSD
Τηλ.: 210 6795092-3
Fax.: 210 6795091
Ώρες λειτουργίας: Δε - Πα   09:00 – 15:00

Τμήμα ÖSD
Τηλ.: 213 0299509
Fax.: 211 7709343
Ώρες λειτουργίας: Δε - Πα  17:30 – 20:30

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναγνώριση

Διεθνής αναγνώριση εξετάσεων ÖSD

Οι εξετάσεις του ÖSD είναι αναγνωρισμένες για διαφορετικούς σκοπούς, ανάλογα με τη χώρα:

Αυστρία

 • Το πτυχίο Zertifikat A1 (ZA1) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (A2 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τη χορήγηση άδειας παραμονής σε μέλη οικογένειας, σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία περί παραμονής.
 • Το πτυχίο Zertifikat A2 (ZA2) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (Β1 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Σύμφωνο Ένταξης (IA 2011, Module 1: για A2, μετά από 2 χρόνια, σύμφωνα με τη νομοθεσία).
 • Το πτυχίο Zertifikat B1 (ZB1) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (B2 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σύμφωνα με το Σύμφωνο Ένταξης για μόνιμη παραμονή (IA 2011, Module 2) και/ή για την αυστριακή υπηκοότητα.
 • Τα πτυχία Zertifikat B2 , Zertifikat C1 και Zertifikat C2 γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Γερμανικών όπως απαιτείται για την εγγραφή σε αυστριακά πανεπιστήμια (ανάλογα με το πανεπιστήμιο).
 • Όλα τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται για την εισαγωγή σε ορισμένα ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης (π.χ. Διπλωματική Ακαδημία, Εκπαιδευτικό Κέντρο Caritas για επαγγέλματα κοινωνικής φροντίδας)

Γερμανία

 • Το πτυχίο Zertifikat A1 (ZA1) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου (A2 έως C2) γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για την επανένωση συζύγων κατά τη διαδικασία έκδοσης visa (Μεταναστευτικό Νομοσχέδιο 2007)
 • Το πτυχίο Zertifikat B1 (ZB1) και όλα τα πιστοποιητικά ÖSD υψηλότερου επιπέδου γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά επαρκούς γλωσσομάθειας για την αίτηση γερμανικής υπηκοότητας
 • Τα πτυχία Zertifikat B2 , Zertifikat C1 και Zertifikat C2 γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για την εγγραφή σε γερμανικά πανεπιστήμια.
 • Το πτυχίο Zertifikat B2 γίνεται αποδεκτό ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για επαγγέλματα υγείας σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί επαγγελματικής αναγνώρισης.

Ελβετία

 • Τα πτυχία Zertifikat B2 , Zertifikat C1 και Zertifikat C2 γίνονται αποδεκτά ως πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Γερμανικών όπως απαιτείται για την εγγραφή σε ελβετικά πανεπιστήμια.

Αποδοχή για εγγραφή σε πανεπιστήμια σε Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία και Τιρόλο (Ιταλία)

Πανεπιστήμια στην Αυστρία

Πανεπιστήμιο B2 C1 C2
Boku Wien OK OK  
Medizinische Universität Innsbruck OK    
Medizinische Universität Wien   OK  
TU Graz   OK  
Universität Graz   OK  
Universität Innsbruck OK    
Universiät Klagenfurt OK    
Universität Linz OK    
Universität Salzburg OK    
Universität Wien OK    
Veterinärmedizin Universität Wien   OK  
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien B1 (Αναγνωρίζεται για τα ακόλουθα προγράμματα σπουδών: Ωδική, Σπουδές μουσικών οργάνων, Διεύθυνση ορχήστρας, Σύνθεση και θεωρία της Μουσικής, Σπουδές τεχνολογίας ήχου)      

Πανεπιστήμια στη Γερμανία

Πανεπιστήμιο B2 C1 C2  
Humboldt-Universität zu Berlin   OK    
Ruhr-Universität Bochum   OK    
Universität Bonn     OK  
 Hochschule Bremen   OK OK   
 Hochschule Bremerhaven OK OK OK   
 Technische Universität Darmstadt   OK     
 Fachhochschule Dortmund OK OK   B2 για φοιτητές από προγράμματα ανταλλαγής και φιλοξενούμενους φοιτητές, C1 για εγγεγραμμένους φοιτητές μη-ειδικού καθεστώτος
 Universität Erfurt   OK OK  
 Frankfurt School of Finance and Management OK OK  OK  
 TU Bergakademie Freiberg   OK    
 Justus-Liebig-Universität Gießen     OK B2 και C1 επαρκή για αιτήσεις
 Universität Hamburg   OK    
 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg   OK OK  
 Universität Hohenheim   OK    
 Technische Universität Ilmenau   OK OK  
 Universität Karlsruhe (TH)   OK    
 Universität Leipzig   OK OK C2 για όλα τα μαθήματα οικονομικών και οργάνωσης/διοίκησης επιχειρήσεων
 Universität zu Lübeck   OK    
 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg     OK  
 Philipps-Universität Marburg   OK OK C2 για τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών
 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg   OK    
 Universität Potsdam   OK    
 Universität Passau   OK OK Πιστοποιητικό γνώσης επιπέδου DHS-2 ή ισοδύναμου επιπέδου αποδεκτό για εισαγωγή και εγγραφή
 Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart   OK OK  
 Hochschule Vechta   OK    
 Bauhaus Universität Weimar   OK    
 FernUniversität Hagen   OK OK  

Πανεπιστήμια στην Ελβετία

Πανεπιστήμιο B2 C1 C2  
Universität Zürich   OK OK  
Universität St. Gallen   OK OK C1 Bachelor, C2 Master
ETH Zürich   OK OK Master
Universität St. Luzern   OK OK  

Πανεπιστήμια στο Νότιο Τιρόλο (Ιταλία)

Πανεπιστήμιο B2 C1 C2  
Freie Universität Bozen OK      

Γιατί ÖSD;

 

 Thumbs Up c bw   Διπλώματα με διεθνή αναγνώριση. (Το ÖSD είναι μέλος του ALTE).
 Thumbs Up c bw   Διπλώματα με αντιστοιχία στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
 Thumbs Up c bw   Διπλώματα με αναγνώριση στα πανεπιστήμια και στους εργασιακούς φορείς των γερμανόφωνων χωρών (Αυστρία, Γερμανία, Ελβετία).
 Thumbs Up c bw   Διπλώματα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).
Thumbs Up c bw   Οι εξετάσεις για τα επίπεδα Α1, Α2, Β2 και Γ1 προσφέρονται σε δύο ενότητες:
- γραπτή εξέταση (κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου,       παραγωγή γραπτού λόγου)
- προφορική εξέταση (παραγωγή προφορικού λόγου). Οι υποψήφιοι μπορούν να δίνουν τα δύο μέρη της εξέτασης ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και για κάθε μέρος της εξέτασης (γραπτή / προφορική) λαμβάνουν το αντίστοιχο δίπλωμα. Στην περίπτωση που δώσουν και πετύχουν και τα δύο μέρη της εξέτασης μέσα σε έναν χρόνο λαμβάνουν και το ενιαίο δίπλωμα.
 Thumbs Up c bw   Χρήση ακουστικών στα επίπεδα Β1,Β2,Γ1,Γ2
 Thumbs Up c bw  

Χρήση λεξικού: Για το επίπεδο Β2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου ή δίγλωσσου λεξικού. Για τα επίπεδα C1 και C2 επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου λεξικού.

 Thumbs Up c bw   Βάση 50/100 της μέγιστης βαθμολογίας στα επίπεδα A1 και A2.
 Thumbs Up c bw   Εξετάσεις με θεματολογία προσαρμοσμένη στους υποψήφιους μικρότερης ηλικίας: KIDA1, KIDA2, ÖSD/Goethe B1 für Jugendliche, B2J, C1J.
Thumbs Up c bw   4 εξεταστικές περίοδοι.
Thumbs Up c bw   ÖSD/Goethe B1: εξέταση ανά δεξιότητα.
Δίνεται ενιαίο πιστοποιητικό για όλες τις δεξιότητες μέσα σε ένα χρόνο από την πρώτη ημέρα εξέτασης.
Thumbs Up c bw   Μετάφραση των διπλωμάτων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Thumbs Up c bw   Βραβεία για τους επιτυχόντες/ τις επιτυχούσες με άριστη επίδοση: απαλλάσσονται από τα εξέταστρα του επόμενου επιπέδου.

 

Βασικές αρχές

Το ÖSD είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης γλωσσομάθειας με ενοποιημένα κριτήρια, ανεξάρτητο από προγράμματα διδασκαλίας καθώς δεν προϋποθέτει φοίτηση σε τμήμα εκμάθησης Γερμανικών. Οι εξετάσεις του ÖSD αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του "Profile deutsch".

Πρόκειται για ένα επικοινωνιακά προσανατολισμένο σύστημα εξετάσεων με στόχο την αξιολόγηση της ικανότητας χρήσης της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες.

Το ÖSD υιοθετεί μια πολυκεντρική προσέγγιση της γλώσσας: όλες οι καθιερωμένες παραλλαγές της κοινής γερμανικής γλώσσας της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας θεωρούνται ισότιμες. Το ÖSD συμπεριλαμβάνει στις εξετάσεις του αυτές τις παραλλαγές, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη. Αυτό σημαίνει πως ειδικά οι ασκήσεις που αφορούν τις προσληπτικές δεξιότητες (κατανόηση κειμένου και ακουστική κατανόηση) βασίζονται σε κείμενα και από τις τρεις γερμανόφωνες χώρες.

Οι εξετάσεις του ÖSD είναι βασισμένες στις ακόλουθες βασικές αρχές:

1. Αναφορά στην πραγματικότητα
Η κατανόηση του γραπτού και του προφορικού λόγου εξετάζεται με κείμενα και ασκήσεις αυθεντικού λόγου, που εντάσσονται σε αυθεντικό κοινωνικό-γλωσσικό περιβάλλον. Η χρήση της γλώσσας γίνεται σε κοινωνικά προσδιορισμένες συνθήκες.

2. Διάρθρωση εξετάσεων
Οι ασκήσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις ικανότητες των εξεταζομένων. ¨Όταν εξετάζεται π.χ. η ακουστική δεξιότητα, τα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να παραποιούνται από μία άσκηση που απαιτεί παράλληλα και παραγωγή γραπτού λόγου, απομνημόνευση ή παραγωγή προφορικού λόγου. Αντίστοιχα, δεν μπορεί να εξαχθεί κανένα έγκυρο συμπέρασμα για τις παραγωγικές δεξιότητες, όπως την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, από ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιλέγονται ασκήσεις πιο ανοιχτού τύπου.

3. Δεξιότητες
Για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη και διαφοροποιημένη εικόνα της γλωσσικής ικανότητας ενός ατόμου, χρειάζεται ένας διαχωρισμός σε διάφορα πεδία. Το ÖSD διαφοροποιεί τις ξεχωριστές επικοινωνιακές δεξιότητες (κατανόηση γραπτού λόγου, ακουστική κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου) από τις συνδυαστικές επικοινωνιακές δεξιότητες (για παράδειγμα, η συνομιλία συνδυάζει την παραγωγή προφορικού λόγου με την ακουστική κατανόηση, ενώ η αλληλογραφία συνδυάζει την κατανόηση γραπτού λόγου με την παραγωγή γραπτού λόγου).
Η γραμματική, το λεξιλόγιο, η προφορά και η ορθογραφία θεωρούνται δευτερεύοντες τομείς της επικοινωνιακής ικανότητας και, ως εκ τούτου, ελέγχονται και αξιολογούνται μόνο έμμεσα.

4. Αξιολόγηση
Όσο πιο ανοιχτή και άμεση είναι μια γλωσσική εξέταση, τόσο υψηλότερες είναι οι απαιτήσεις που αφορούν τους εξεταστές και τους αξιολογητές. Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της αξιολόγησης παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες και ακριβή κριτήρια αξιολόγησης. Παράλληλα διεξάγονται εντατικά σεμινάρια εξεταστών και αξιολογητών.

ÖSD

Διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση της γερμανικής γλώσσας
από το αυστριακό κράτος.

 

Το ÖSD είναι μέλος της ALTE (The Association of Language Testers in Europe).

Οι εξετάσεις ÖSD αντιστοιχούν στα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και του "Profile deutsch".

Τα πιστοποιητικά ÖSD αναγνωρίζονται σε όλα τα γερμανόφωνα κράτη και από το Α.Σ.Ε.Π (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού).

Τα πιστοποιητικά ÖSD δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Tο ÖSD συνεργάζεται με το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe στο νέο μοντέλο εξετάσεων για το επίπεδο Β1. Για το λόγο αυτό η μορφή των εξετάσεων και η πιστοποίηση είναι ίδια.

Τα αρχικά ÖSD έχουν διπλή σημασία: "Österreichisches Sprachdiplom Deutsch" (Αυστριακό Δίπλωμα Γερμανικής Γλώσσας) και "Österreich, Schweiz, Deutschland" (Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία). Έτσι τονίζεται η ισότιμη αναγνώριση των πιστοποιητικών ÖSD σε όλες τις γερμανόφωνες χώρες, τόσο για την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όσο και για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Ο κάτοχος πιστοποιητικών ÖSD έχει άμεση πρόσβαση και δυνατότητα εξέλιξης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, αλλά και στην ευρεία αγορά εργασίας όλων των γερμανόφωνων χωρών.

Από 01.01.2014 ο κύριος φορέας του ÖSD στον ελλαδικό χώρο είναι η Σχολή Μωραΐτη με συνεργάτες τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευαγγελίδη (Αθήνα), το ÖSD Chios (Χίος) και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών D-A-CH Johanna Konstantellou (Βόλος).
Σκοπός μας είναι να παρέχουμε τόσο στους καθηγητές όσο και τους υποψηφίους την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ενημέρωση και παράλληλα να βοηθήσουμε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με τις εξετάσεις του ÖSD..

icon arrow Περισσότερα...

Downloads

Έντυπα εγγραφών, ασκήσεις και υποδείγματα για όλα τα πτυχία του ÖSD!

Demo Περισσότερα...
Αίτηση για την απόκτηση κωδικού
στην πλατφόρμα ÖSD
Συμπληρώστε την φόρμα για να λάβετε τους κωδικού σας!

 

Με την υποστήριξη του Αυστριακού Κράτους

austria-flag1

 

Εξετάσεις αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ

 1388704327 PDF

Επικοινωνία

Τηλ: 210-6795092
Ψυχικό, 15452
Αττική

Email